26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

Преоценка и обезценка на недвижими имоти на предприятията за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци - Наталия Чернева

Все по-често в практиката се срещат случаи, при които предприятия, закупили недвижими имоти - земи или сгради, които са признали във финансовите си отчети съгласно разпоредбите на счетоводните стандарти (по цена на придобиване и всички преки разходи), впоследствие наемат оценител и отчетната стойност на имота се намалява понякога стотици пъти. Тук ще разгледаме реални данни от подадена декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ за промяна на обстоятелства, като подчертавам, че конкретният случай не е частен, изолиран и единствен. Това е масова практика през последните няколко години.

И така, реални данни: В търг с явно наддаване е закупена земя за 305000 лв., частна държавна собственост, с площ 2 000 кв. м,


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП