18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Актуални въпроси, свързани с ползването на данъчни облекчения от физическите лица - Лорета Цветкова

По своята икономическа същност данъчните облекчения са законова възможност за намаляване на дължимите данъци. Ето защо с изтичането на календарната година въпросите, свързани с прилагането им, стават все по-актуални. В тази връзка най-напред ще уточня, че в глава четвърта на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) към настоящия момент са регламентирани следните данъчни облекчения, които ще е възможно да се ползват за доходи, придобити през 2020 г.:

  • данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;
  • данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
  • данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • данъчно облекчение за дарения;
  • данъчно облекчение за млади семейства;
  • данъчно облекчение за деца;
  • данъчно облекчение за деца с увреждания и
  • данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.

Като цяло механизмът за прилагане на изброените облекчения за доходи, придобити от физическите лица през 2020 г., е аналогичен на този за предходната година. Все пак, тъй като в края на миналата и през настоящата година парламентът прие някои изменения и допълнения в ЗДДФЛ,


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП