18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Облагане на доходи от независими лични услуги, реализирани от местно физическо лице на Словакия - Десислава Калудова

Фактическа обстановка

Българско дружество сключва договор с местно физическо лице на Словакия, упражняващо свободна професия. Съгласно договора физическото лице следва да изготви анализ на състоянието и препоръки за дейността на българското дружество в срок от 240 дни срещу заплащане на възнаграждение, изчислено на базата на ставка на човекоден извършена работа. Ставката е една и съща независимо дали се осъществява дейност в България или чужбина. Част от дейностите по изготвянето на анализа ще се извършват в офиса на българското дружество, където временно ще бъде обособено отделно работно място за лицето с цел провеждане на срещи с ключови служители на дружеството. Тези срещи имат важно значение за правилното разбиране на бизнес модела на българското дружество и изготвянето на анализа.

Словашкото местно лице ще пребивава в България във връзка с дейността по изготвянето на анализа по два дни всяка първа и трета седмица през първите три месеца от договора. Лицето, позовавайки се на СИДДО между България и Словакия, желае да не му бъде удържан данък в България, а да му бъде изплатена брутната сума на възнаграждението по договора.

Въпроси

1. Къде подлежат на облагане реализираните доходи от физическото лице за извършената от него услуга по изготвянето на анализ за дейността на българското дружество - в България или в Словакия? Ще формира ли физическото лице определена база във връзка с извършваната от него услуга в България?

2. Ако данъкът следва да бъде заплатен в България, необходимо ли е физическото лице да подава годишна данъчна декларация в България, в която да декларира реализирания тук доход?

3. Възможно ли е на чуждестранното лице да бъде изплатена брутната сума на доходите и да не бъде удържан данък в размер на 10% съгласно българското законодателство, а този данък да бъде заплатен в Словакия?

4. Има ли българското дружество задължение за подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?

Отговор: Съгласно чл. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)


Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП