18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Използване на имущество съпружеска съсобственост за дейността на едноличния търговец

Фактическа обстановка:

Физическо лице извършва селскостопанска дейност и е регистрирано като едноличен търговец. От 2008 г. едноличният търговец е регистриран като земеделски стопанин, а от 2011 г. има регистрация по ЗДДС.

Въпроси:

1. Възможно ли е това лице да избере от началото на следващата година да извършва селскостопанска дейност като физическо лице - земеделски стопанин и да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ? Трябва ли да се декларира този избор в НАП и по какъв начин?

2. Възможно ли е активи, придобити от едноличния търговец, да се прехвърлят по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ, за да се ползват от физическото лице?

Становище: На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност са обособени като различни видове доход в нормата на чл.10, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДФЛ.


Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП