ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНОто ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СМЪРТ НА СОБСТВЕНИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Едноличен търговец (ЕТ) с предмет на дейност организиране на хазартни игри с игрални автомати почина на 28.02.2020 г. Лицензите на игралните зали са върнати в Държавната комисия по хазарта. Фирмата не е регистрирана по ДДС и не е заличена от Търговския регистър. Фирмата е наследена от дъщерята на починалия. С регистрация на 12.03.2020 г. в Агенцията по вписванията промяната на собственика е вписана и е издаден нов ЕИК. Тъй като наследената фирма на ЕТ вече няма лиценз за организиране на хазартни игри, продаде наследеното игрално оборудване за значителна сума. Извършено е счетоводно приключване и е определен счетоводният финансов резултат за периода от 01.01 до датата на смъртта на починалия собственик. Всички права и задължения на починалия са прехвърлени на наследника. Задълженията за данъци, социални и здравни осигуровки, както и задълженията към доставчици, са погасени от новия собственик на ЕТ с новия ЕИК.

Въпроси:

1. Следва ли да се подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ от наследника за периода от 01.01 до датата на смъртта за доходите на починалия собственик? Ако следва - кога и по какъв начин трябва да се подаде, при положение че предприятието на ЕТ не е заличено, а е наследено?                                          

2. Ще се признаят ли за данъчни цели на наследника, разходите извършени от бащата, преди смъртта при изчисляване на облагаемия доход, тъй като фирмата на ЕТ с вписването на новия собственик има нов ЕИК?

3. Дължи ли новият собственик на ЕТ тримесечни авансови вноски върху облагаемия доход по чл. 43, ал.8 от ЗДДФЛ, и на база коя алинея и точка от чл.83 от ЗКПО във връзка с получените приходи от продажба на имуществото на стария собственик.

4. Как ще се тълкува наследяването на фирмата на ЕТ - като преобразувано дружество по Търговския закон или като новообразувано дружество.

Становище: По първия въпрос:

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството (ЗН), наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследникът, който е приел наследството по опис,


Публикувано е Брой - 7 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.