Покажи брой 
Заглавие
Ре­гу­ли­ра­не на сла­ба­та ка­пи­та­ли­за­ция (чл. 43)
ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО ЗКПО НА 2016 г.
Да­нъч­ни пос­то­ян­ни раз­ли­ки с ха­рак­тер на неп­риз­на­ти за данъч­ни це­ли раз­хо­ди (чл. 26 от ЗКПО)
Да­нъч­ни пос­то­ян­ни раз­ли­ки с ха­рак­тер на неп­риз­на­ти за да­нъч­ни це­ли при­хо­ди (чл. 27 от ЗКПО)
Да­нъч­ни пос­то­ян­ни раз­ли­ки с ха­рак­тер на неп­риз­на­ти раз­хо­ди и при­хо­ди от лип­си и брак
Да­нъч­ни вре­мен­ни раз­ли­ки
Да­нъч­но тре­ти­ра­не на при­хо­ди и раз­хо­ди от пос­лед­ва­щи оцен­ки на ма­те­ри­ал­ни за­па­си (чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 2)
Прак­ти­чес­ки ас­пек­ти на да­нъч­но тре­ти­ра­не на при­хо­ди и раз­хо­ди от пос­лед­ва­щи оцен­ки и от от­пис­ва­не на взе­ма­ния (чл. 34, ал. 1 и чл. 37)
Прак­ти­чес­ки ас­пек­ти на да­нъч­но тре­ти­ра­не на про­ви­зи­и­те за за­дъл­же­ния (чл. 34, ал. 1, чл. 38 от ЗКПО)
Данъчно третиране на раз­хо­ди, пред­с­тав­ля­ва­щи до­хо­ди на мес­т­ни фи­зи­чес­ки ли­ца, ко­и­то не са из­п­ла­те­ни към 31 де­кем­в­ри на съ­от­вет­на­та го­ди­на – чл. 42 от ЗКПО

Практики на НАП