Покажи брой 
Заглавие
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: Трудовите правоотношения по новия Закон за предучилищното и училищното образование
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: Задължение за внасяне на осигурителни вноски и за подаване на декларации обр. № 1 и № 6 при изплащане на възнаграждение по граждански договор
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Вержиния Заркова
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Доц. д-р Живко Бонев
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: КРМСФО 17 Разпределение на непарични активи на собствениците
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: Счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на липсите
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: Отчитане на съдебни и присъдени вземания
По ЗАДС: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Наташа Петрова
По ЗМДТ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Красимира Узунова

Практики на НАП