13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

По ЗДДС - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова

Въпрос: Налага се да бракуваме превозно средство поради претърпяна катастрофа с него. Регистрацията в КАТ е прекратена на 04.07.2016 г. Причината за ПТП-то е по наша вина. Превозното средство е дълготраен актив, за който през м. януари 2012 г. сме ползвали данъчен кредит.
Трябва ли да направим корекция на ползвания данъчен кредит съгласно чл. 79, ал. 3 и ал. 6, т. 2 от ЗДДС при бракуване на транспортното средство? Как да изчислим броя на годините във формулата за корекция на ползвания данъчен кредит в нашия случай? Счита ли се, че са минали 5 години от годината на упражняване на правото на данъчен кредит? 


Въпрос: Дружество, регистрирано по реда на чл.97а, ал.1 от ЗДДС, е закупило за своите нужди офис-оборудване с начислен данък върху добавената стойност. Предвид ограничението в чл.70, ал.4 от ЗДДС, при закупуването на активите не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.
Тъй като предстои да бъде достигнат оборотът за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС, ще има ли дружеството право на данъчен кредит за закупеното офис-оборудване?


Въпрос: Предстои продажба на недвижим имот, от придобиването на който са изтекли 5 години. Страните са избрали сделката да се третира като освободена по смисъла на ЗДДС. При закупуването на този недвижим имот е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.  
Правилно ли е ако във фактурата за продажбата му впишем само продажната цена, а корекцията на ползвания данъчен кредит, изчислена по формулата на чл.79, ал.6, отразим с протокол в дневника за продажбите, т.е. сумата на корекцията да не фигурира във фактурата? 

Въпрос: Дружеството ни е изпълнител на строително-монтажни работи по договор с община, във връзка с изпълнението на проект, съвместно финансиран със средства, осигурени от Общината и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Следва ли да се прилага нулева ставка на данъка върху добавената стойност за частта от плащането, извършено със средства от общинския бюджет, предвид изменението на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.? В случай че за частта от плащането по договора, извършено със средства от общинския бюджет, не се прилага нулева ставка, една или две фактури следва да издадем - една за доставката по договора, за която се прилага нулева ставка, и друга със ставка 20%, или една обща фактура, в която да се впишат двете данъчни ставки на отделен ред?


Въпрос: В началото на 2013 г. наехме част от недвижим имот за срок от 5 години. Във връзка с извършваната от нас дейност се наложи да извършим подобрение на наетия имот. Разходите, свързани с извършеното подобрение, са за наша сметка. Налага се договорът да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок.
Към кой момент възниква задължението за начисляване на данъка - към датата на прекратяване на договора или след изтичане на първоначално предвидения 5-годишен срок?


Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, издава фактура за продажба на стоки към холандска фирма. Холандската фирма притежава и дъщерна фирма в България. Именно там се транспортират стоките, т.е. те не напускат територията на България и не отиват до друга държава членка. Фактурата се издава на холандската фирма с холански ДДС-номер. Трябва ли да се начисли ДДС по тази доставка?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание


                    Моника Петрова, данъчен експерт

Практики на НАП