Десислава Канева, данъчен консултант

Фактическа обстановка:
Българско дружество сключва договори за финансов лизинг на машини, използвани в производството, с дружество от Испания и с дружество от Австрия. Трите дружества не са свързани лица. Договорите са за срок от 5 години, като във всеки от тях е уговорена възможност за придобиване на собствеността върху машините от страна на лизингополучателя в края на лизинговия период. Възнаграждението по договорите е уговорено по следния начин: 30% от стойността на машините се изплаща при подписване на договора, а останалата дължима сума се разпределя на равни лизингови вноски, дължими месечно, през следващите 59 месеца. В края на лизинговия период, българското дружество има право да придобие собствеността върху машините срещу фиксирана такса в размер на 3% от първоначалната стойност на машините.
Въпроси: Какво е данъчното облагане на плащанията по двата договора? Какви задължения има българското дружество като платец на доходите и какви възможности има за освобождаване от данък или намаляване на данъчната тежест?
Становище:


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание