05 Юни, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Анонс на обсъжданите промени в ЗКПО относно ползването на фирмени активи за лични цели

Цветана Янкова, данъчен експерт

На интернет страницата на Народното събрание е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, като предложените промени в основната си част са посветени на механизма на облагане по реда на ЗКПО и третирането по ЗДДФЛ на личното ползване на фирмени активи. От началото на годината до момента въпросът, свързан с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи, е предмет на значителен интерес и критично обсъждане в професионалните среди. В този смисъл предложеният законопроект демонстрира волята на законодателя за удовлетворяване на очакванията на обществото за решение на този въпрос.
Следва да се отбележи обаче, че към настоящия момент не могат да бъдат дадени практически насоки по темата, тъй като се касае за проект на ЗИД, но целта на настоящия анонс е да подготви най-вече счетоводителите да следят развитието на законопроекта, тъй като от същия е видно, че се очаква той да влезе в сила със задна дата - от 01.01.2016 г.
Основните принципни постановки, заложени в законопроекта, са следните:
1. С предложените промени не се въвежда нов вид данък, а се регламентира облекчен ред за данъчно третиране на доходи в натура, генерирани от използване на фирмени активи за лични цели.
Предмет на законопроекта са доходите в натура, представляващи разходи в натура, свързани с фирмени активи (в т.ч. собствени, наети или предоставени за ползване) или с персонал, които освен за дейността се използват и за лични цели. В тази категория не се включват разходи за стоки и услуги, които са предоставени в полза на съответните физически лица от трети лица, когато тези разходи не са свързани с използването на фирмени активи. Например работодател заплаща на трето лице за услуга, която се ползва от негов работник. Ако обаче тази услуга е свързана с ползването на фирмен актив, например за ремонт на фирмен автомобил, разходът не би попаднал в изключението.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП