06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Практически аспекти на отклонението от данъчно облагане по ЗКПО

Анета Георгиева – данъчен консултант

Темата за отклонението от подоходното облагане по реда на ЗКПО и през 2016 г. продължава да е едновременно колкото популярна в практиката при издаваните ревизионни актове, толкова и спорна при текущото прилагане на законовите разпоредби. Относно нейното проявление можем условно да разграничим два основни аспекта - изцяло непризнаване на разходи (най-често свързван с доказването на реалността на доставките на активи и/или услуги), и частични/стойностни корекции (оспорване на пазарните цени за определени сделки) при данъчното преобразуване на счетоводния финансов резултат.
В тази публикация ще разгледаме някои често срещани проблемни практически ситуации по възникнали данъчни спорове по първия аспект, както и ще припомним важността на критериите за прилагане на пазарните стойности (цени и лихви) с подоходен ефект.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП