13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

По ЗКПО: Практически аспекти при преотстъпването на корпоративен данък по чл. 188 от ЗКПО в контекста на Регламент (ЕС) № 1407/2013

 Маргарита Борисова, данъчен експерт

Данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184 при условията на чл. 188 от ЗКПО се реализира под формата на схема за „минимална помощ“, съобразена с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) (Регламентът/а).
Облекчението не е ново, но спрямо действащото до края на 2013 г. са налице различия. Съществените от тях произтичат от влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Промените в областта на минималните помощи са наднационални и са задължителни за всички държави членки, което наложи съобразяването на разпоредбите на материалния данъчен закон с Регламента,
По отношение на основанията за възникване на правото на преотстъпване могат да се разграничат две групи условия, при едновременното изпълнение на които преотстъпването може да се счита за валидно:
Общите условия са тези, посочени в разпоредбата на чл. 184 от ЗКПО - наличие на производствена дейност в общини с висока безработица и поддържане на минимален брой заети в производствената дейност и в посочените общини. Спазването и доказването на изпълнението им от данъчно задължените лица (ДЗЛ) не е свързано с особени практически затруднения. Налице е установена практика от страна на органа по приходите и методологически насоки от страна на Министерството на финансите.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП