13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на безвъзмездната финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност

Лорета Цветкова, данъчен експерт

С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерският съвет постанови приемането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (обн., ДВ, бр. 10/06.02.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 11/09.02.2016 г.). С това постановление са регламентирани условията и редът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и са определени органите, отговорни за реализацията на Програмата. Основната цел на тази програма е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Дейностите по Програмата - пряко или косвено, засягат голям кръг субекти, в това число и физически лица - собственици на обекти в многофамилните жилищни сгради. В тази връзка все по-често се поставя въпросът дали така предоставяната финансова помощ следва да се третира като облагаем доход по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), когато получател на помощта е такова лице. В тази връзка е необходимо да се направят следните уточнения:

1. Безвъзмездната финансова помощ може да се получава само от сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.
Предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ПМС № 18/2015 г., за изпълнение на дейностите по Програмата собствениците на многофамилни жилищни сгради са длъжни да регистрират сдружение при условията и по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ. В чл. 25, ал 1 от ЗУЕС е посочено, че за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение, което е юридическо лице. Изрично е регламентирано, че за целите на Програмата не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, включително стопански дейности, като например отдаване под наем на общи части.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП