11 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Остатъчната стойност в амортизационната политика на предприятието

доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор

Счетоводната политика на всяко предприятие като съвкупност от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети в същност представлява конкретната рамка на прилагане на нормативните и професионални изисквания към счетоводството, отразени в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, но съобразени с конкретните особености и условия. Тя е един от основните елементи  на цялостната счетоводна система на предприятието, разглеждана от методологична гледна точка.
Счетоводната политика има сложна йерархична структура и състав. Състои се от множество отделни политики, чиито брой и характер е в зависимост от характера на изпълняваните дейности, използваните ресурси и различието в източниците им, правната форма на предприятието, действащите закони и пр. Един от важните нейни  компоненти, свързан с използването на нетекущи амортизируеми активи, е амортизационната политика. Тя, от своя страна, включва:
а) подхода за класифициране на активите, възприет в предприятието като дълготрайни материални и нематериални и като амортизируеми и неамортизируеми активи;
б) подхода, възприет за определяне на полезния живот (срока на годност) на амортизируемите активи;
в) възприетия в предприятието подход при определянето на остатъчната стойност на амортизируемите активи;
г) възприетия метод на амортизация по класове от сходни амортизируеми активи;
д) друга информация по преценка на предприятието.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП