09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗОП: Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

Поля Огнянова, експерт по обществени поръчки

В глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са регламентирани условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява. Посоченият способ не попада във видовете процедури, посочени в чл. 18, ал. 1 от ЗОП и се прилага при възлагане на обществени поръчки на стойността по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Предвид по-ниската стойност на тези обществени поръчки законодателят е предоставил право на възложителя да възлага същите при облекчени условия. На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП възложителят стартира този вид възлагане с публикуване в профила на купувача обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20. Съгласно посоченото приложение обявата следва да съдържа задължително следните категории информация:
1.    наименование на възложителя;
2.    обект, предмет и кратко описание на поръчката;
3.    условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо;
4.    срок за подаване на офертите;
5.    срок на валидност на офертите;
6.    критерии за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест;
7.    дата и час на отваряне на офертите;
8.    обособени позиции, когато е приложимо;
9.    друга информация, когато е приложимо.


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП