Покажи брой 
Заглавие
КО­­ДЕКС ЗА СО­­ЦИ­­АЛ­­­НО ОСИ­­ГУ­­РЯ­­ВА­­НЕ
НАРЕДБА № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НА­РЕД­БА № 1 ОТ 13 ФЕВ­РУ­А­РИ 2007 Г. ЗА ПОЛ­З­ВА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ПО­МО­ЩИ ЗА ПРО­ФИ­ЛАК­ТИ­КА И РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ
НА­­­РЕД­­­БА ЗА ЕЛЕ­­­МЕН­­­ТИ­­­ТЕ НА ВЪЗ­­­НАГ­­­РАЖ­­­ДЕ­­­НИ­­­Е­­­ТО И ЗА ДО­­­ХО­­­ДИ­­­ТЕ, ВЪР­­­ХУ КО­­­И­­­ТО СЕ ПРА­­­ВЯТ ОСИ­­­ГУ­­­РИ­­­ТЕЛ­­­НИ ВНОС­­­КИ
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
НА­РЕД­БА ЗА ОТ­ПУС­КА­НЕ И ИЗ­П­ЛА­ЩА­НЕ НА ПА­РИЧ­НИ­ТЕ ОБЕЗ­ЩЕ­ТЕ­НИЯ ЗА БЕЗ­РА­БО­ТИ­ЦА
НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ
НА­РЕД­БА ЗА УС­ТА­НО­ВЯ­ВА­НЕ, РАЗ­С­ЛЕД­ВА­НЕ,РЕ­ГИС­Т­РИ­РА­НЕ И ОТ­ЧИ­ТА­НЕ НА ТРУ­ДО­ВИ­ТЕ ЗЛО­ПО­ЛУ­КИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2016 г., коментар на Йосиф Милошев

Практики на НАП