18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Прилагане на СИДДО при облагане с данък при източника на възнаграждения, получени от италианска компания за предоставяне на право за използване на рекламен видеоклип

Десислава Калудова, данъчен експерт

Фактическа обстановка
Българско дружество е производител на безалкохолни напитки. През 2018 г. дружеството произвежда и пуска на пазара нов продукт. За промотиране на продукта е преценено, че е удачно да стартира мащабна маркетингова кампания, част от която е свързана с телевизионна реклама. За целта дружеството решава, че няма нужда да поръчва изготвянето на нов телевизионен видеоклип, а се насочва към използване на вече готов телевизионен клип, който е собственост на италианска компания и същият се излъчва на територията на Италия.
Българското  дружество сключва договор с италианската компания през м. юни 2018 г., в който е уредено, че то получава правата на използване на телевизионния клип, докато собственик на всички права на ползване върху клипа си остава италианското лице. Съгласно сключения договор българското дружество може да използва клипа на територията на България за срок от 18 месеца, като допълнително е уредено, че му се предоставя и правото да озвучи/синхронизира клипа на български език. Дължимото по договора лицензионно възнаграждение е в размер на 15 000 евро. Между посочените лица няма други търговски отношения през 2018 г.
Въпроси:
Дължи ли се данък при източника по реда на чл.195, ал.1 във връзка с чл.12 от ЗКПО за начислените възнаграждения на италианската компания?
СИДДО с Италия предвижда ли освобождаване от облагане на реализираните от италианската компания доходи?
Становище:
Облагането на реализираните от италианската компания доходи е уредено в ЗКПО и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Италия. На първо място, следва да се отбележи, че ключово при облагането на коментирания доход е дефинирането на вида му съгласно разпоредбите на ЗКПО и СИДДО с Италия. В конкретния случай предметът на договора е предоставяне на право на използване на рекламен видеоклип за определен период от време. Рекламният клип представлява аудио-визуално произведение и попада в обхвата на закриляните от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обекти (чл. 3, ал. 1, т. 4). Съгласно чл.18, ал.1 от ЗАПСП авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. За използване на произведението се считат действия като: разпространение, възпроизвеждане, излъчване по безжичен път или препредаване по кабел, превеждане, преработка, синхронизация на произведението и т.н. (чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП).


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук