16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност върху добавената стойност

АКТУАЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРА­­ВИЛ­­­НИК ЗА ПРИ­­ЛА­­ГА­­НЕ НА ЗА­­КО­­НА ЗА ДА­­НЪК ВЪР­­­ХУ ДО­­БА­­ВЕ­­НА­­ТА СТОЙ­­НОСТ

Практики на НАП