16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИЯ КОМБИНИРАН МОСТ „ВИДИН -КАЛАФАТ”

С но­ва­та раз­по­ред­ба на чл.20а от ЗДДС се въ­веж­да спе­ци­а­лен ре­жим на об­ла­га­не на дос­тав­ки на сто­ки и ус­лу­ги на Гра­ни­чен ком­би­ни­ран мост “Ви­дин - Ка­ла­фат”.

Мяс­то­то на из­пъл­не­ние на дос­тав­ка­та на ус­лу­га за пре­ми­на­ва­не на мос­та е пос­та­ве­но в за­ви­си­мост от нап­рав­ле­ни­е­то на пъ­ту­ва­не­то. Ко­га­то то­ва нап­рав­ле­ние е от Бъл­га­рия към Ру­мъ­ния, мяс­то­то на из­пъл­не­ние ще е на те­ри­то­ри­я­та на Бъл­га­рия, и об­рат­но, ко­га­то нап­рав­ле­ни­е­то е от Ру­мъ­ния към Бъл­га­рия, мяс­то­то на из­пъл­не­ние на ус­лу­га­та ще е на те­ри­то­ри­я­та на Ру­мъ­ния.

По от­но­ше­ние на дос­тав­ки, има­щи за пред­мет дос­тав­ки на сто­ки и/или ус­лу­ги във връз­ка с под­дръж­ка­та и ре­мон­та на мос­та, мяс­то­то на из­пъл­не­ние се пос­та­вя в за­ви­си­мост от то­ва на чия те­ри­то­рия се из­вър­ш­ва дос­тав­ка­та, ка­то се при­е­ма, че сре­да­та на мос­та е те­ри­то­ри­ал­на­та гра­ни­ца меж­ду Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния.

Калина Златанова, данъчен консултант

 


АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста


Практики на НАП