16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

При­ла­га­не­то на спе­ци­ал­ния ре­жим за ка­со­ва от­чет­ност на да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност е рег­ла­мен­ти­ран в съз­да­де­на­та но­ва гла­ва се­дем­на­де­се­та “а” от ЗДДС.

Спо­ред мо­ти­ви­те на вно­си­те­ля на про­ек­та за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на ЗДДС въ­веж­да­не­то на спе­ци­ал­ния ре­жим има за цел под­по­ма­га­не на мал­ки­те пред­п­ри­я­тия, ко­и­то сре­щат зат­руд­не­ния при пла­ща­не на да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност към бю­д­же­та, пре­ди да са по­лу­чи­ли пла­ща­не по из­вър­ше­ни­те от тях дос­тав­ки на сто­ки и ус­лу­ги от кли­ен­ти­те си. От­чи­та­не­то на ДДС по спе­ци­ал­ния ре­жим за ка­со­ва от­чет­ност ще поз­во­ли на ли­ца­та, ко­и­то го при­ла­гат, да се за­дъл­жа­ват към бю­д­же­та с ДДС-то ед­ва след ка­то по­лу­чат пла­ща­не по дос­тав­ка­та от тех­ни­те кли­ен­ти.

Важ­но: Ре­жи­мът не е за­дъл­жи­те­лен, т.е. ли­ца­та имат право да из­бе­рат да­ли да при­ла­гат ре­жи­ма или да не го при­ла­гат.

Съг­лас­но чл.151а, ал.2 от ЗДДС спе­ци­ал­ни­ят ре­жим ще се при­ла­га по от­но­ше­ние на всич­ки дос­тав­ки, с из­к­лю­че­ние на:

 • внос на сто­ки. То­ва оз­на­ча­ва, че при вно­са на сто­ки про­дъл­жа­ва­ме как­то и до­се­га, вна­ся­ме ДДС-то по мит­ни­чес­ка­та дек­ла­ра­ция и има­ме пра­во да прис­пад­нем да­нъч­ния кре­дит по та­зи мит­ни­чес­ка дек­ла­ра­ция още в ме­се­ца на вно­са или в ня­кой от след­ва­щи­те 12 да­нъч­ни пе­ри­о­да;
 • вът­ре­об­щ­нос­т­ни при­до­би­ва­ния на сто­ки. За ВОП на сто­ки съ­що при­ла­га­ме то­ва, ко­е­то сме при­ла­га­ли до края на 2013 г. Са­мо­об­ла­га­ме се в 15-дне­вен срок от да­та­та, на ко­я­то е ста­нал изис­ку­ем да­нъ­ка за ВОП на сто­ки и мо­жем да уп­раж­ним да­нъч­ния кре­дит в ме­се­ца, в кой­то да­нъ­кът е ста­нал изис­ку­ем или в ня­кой от след­ва­щи­те 12 да­нъч­ни пе­ри­о­да, без зна­че­ние че не сме пла­ти­ли на ев­ро­пейс­кия си дос­тав­чик;
 • вът­ре­об­щ­нос­т­ни дос­тав­ки на сто­ки. За ВОД на сто­ки съ­що не мо­же да от­ло­жим изис­ку­е­мост­та на да­нъ­ка, но то­ва не е дра­ма­тич­но, тъй ка­то при ВОД дъл­жи­мо­то ДДС е в раз­мер на ну­ла ле­ва. При­ла­га­ме то­ва, ко­е­то сме при­ла­га­ли и до­се­га;
 • дос­тав­ки към не­ре­гис­т­ри­ра­ни по то­зи за­кон ли­ца. Из­к­лю­чи­тел­но важ­но е да се за­пом­ни, че ко­га­то кли­ен­тът ни е не­ре­гис­т­ри­ра­но ли­це (фи­зи­чес­ко или юри­ди­чес­ко), не мо­же да при­ла­га­ме но­ви­я ре­жим за ка­со­ва от­чет­ност;
 • ос­во­бо­де­ни дос­тав­ки. При­ла­га­ме до­се­гаш­ния ред, но тук не на­чис­ля­ва­ме за дос­тав­ка­та да­нък, та­ка че ня­ма и как­во да от­ла­га­ме за вна­ся­не към бю­д­же­та;
 • дос­тав­ки с мяс­то на из­пъл­не­ние из­вън те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та. При­ла­га­ме до­се­гаш­ния ред, но тук не на­чис­ля­ва­ме за дос­тав­ка­та да­нък, за­що­то съ­ща­та е с мяс­то на из­пъл­не­ние из­вън Бъл­га­рия, та­ка че ня­ма и как­во да от­ла­га­ме за вна­ся­не към бю­д­же­та;
 • дос­тав­ки на ус­лу­ги с мяс­то на из­пъл­не­ние на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та, за ко­и­то да­нъ­кът е изис­ку­ем от по­лу­ча­те­ля по дос­тав­ка­та. Тук ста­ва ду­ма за дос­тав­ки­те на ус­лу­ги, по ко­и­то сме по­лу­ча­те­ли, за ко­и­то има­ме за­дъл­же­ние да се са­мо­об­ла­га­ме. Пра­вим го как­то и до­се­га, без да от­ла­га­ме изис­ку­е­мост­та и на­чис­ля­ва­не­то на да­нъ­ка;
 • дос­тав­ки по до­го­вор за ли­зинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, вклю­чи­тел­но след 01.01.2014 г. дос­тав­ки­те по до­го­вор за ли­зинг с оп­ция, при ко­и­то раз­ме­рът на ли­зин­го­ви­те внос­ки е иден­ти­чен с па­зар­на­та це­на на сто­ка­та. При те­зи т.нар. от мен "ква­зи" дос­тав­ки (ли­зинг с из­рич­на кла­у­за за при­до­би­ва­не и ли­зинг с оп­ция и внос­ки, пок­ри­ва­щи па­зар­на­та це­на на сто­ка­та) да­нъч­но­то съ­би­тие въз­ник­ва още при пре­да­ва­не на ли­зин­го­ва­та вещ и ли­зин­го­да­те­лят тряб­ва да на­чис­ли ДДС вър­ху ця­ла­та стой­ност на сто­ка­та. Оче­вид­но за те­зи до­го­во­ри ня­ма да се при­ла­га но­вият ре­жим на ка­со­ва от­чет­ност, т.е. ли­зин­го­да­те­лят се за­дъл­жа­ва към бю­д­же­та с ДДС-то още при пре­да­ва­не­то на сто­ка­та, не­за­ви­си­мо че тя ще бъ­де пла­ща­на от кли­ен­та на час­ти (внос­ки);
 • дос­тав­ки, по от­но­ше­ние на ко­и­то се при­ла­га част ос­ма, с из­к­лю­че­ние на те­зи, за ко­и­то се при­ла­га раз­г­леж­да­ният спе­ци­а­лен ре­жим;
 • дос­тав­ки на сто­ки и ус­лу­ги, при ко­и­то въз­наг­раж­де­ни­е­то не се из­п­ла­ща по бан­ков път, вклю­чи­тел­но чрез кре­ди­тен пре­вод, ди­рек­тен де­бит или на­ли­чен па­ри­чен пре­вод, из­вър­шен чрез дос­тав­чик на пла­теж­на ус­лу­га по сми­съ­ла на За­ко­на за пла­теж­ни­те ус­лу­ги и пла­теж­ни­те сис­те­ми, или чрез по­щен­с­ки па­ри­чен пре­вод, из­вър­шен чрез ли­цен­зи­ран по­щен­с­ки опе­ра­тор за из­вър­ш­ва­не на по­щен­с­ки па­рич­ни пре­во­ди по сми­съ­ла на За­ко­на за по­щен­с­ки­те ус­лу­ги. Оче­вид­но за дос­тав­ки, по ко­и­то пла­ща­не­то се из­вър­ш­ва в брой, но­ви­ят ре­жим на ка­со­ва­та от­чет­ност ня­ма да е при­ло­жим;
 • дос­тав­ки, об­ла­га­е­ми с ну­ле­ва став­ка по гла­ва тре­та от за­ко­на. За те­зи дос­тав­ки съ­що не мо­же да от­ло­жим изис­ку­е­мост­та на да­нъ­ка, но то­ва не е дра­ма­тич­но, тъй ка­то при тях дъл­жи­мо­то ДДС е в раз­мер на ну­ла ле­ва. При­ла­га­ме то­ва, ко­е­то сме при­ла­га­ли и до­се­га;
 • дос­тав­ки меж­ду свър­за­ни ли­ца. Тряб­ва да се за­пом­ни, че при дос­тав­ки меж­ду свър­за­ни ли­ца но­ви­ят ре­жим на ка­со­ва от­чет­ност не мо­же да се при­ла­га;
 • об­ла­га­е­ми дос­тав­ки, за ко­и­то пре­ди или на да­та­та на въз­ник­ва­не на да­нъч­но­то съ­би­тие е из­вър­ше­но ця­лос­т­но пла­ща­не по дос­тав­ка­та, вклю­чи­тел­но да­нъ­ка по то­зи за­кон (Виж по-до­лу аб­зац Важ­но).

  Калина Златанова, данъчен консултант

   

  АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

  Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста

   

Практики на НАП