16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ВЪРЗАНИ С ВНОС – ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА

В гла­ва тре­та “Об­ла­га­е­ми дос­тав­ки с ну­ле­ва став­ка на да­нъ­ка” от ЗДДС е съз­да­де­на но­ва раз­по­ред­ба - чл.36а, съг­лас­но ко­я­то с ну­ле­ва став­ка ще се об­ла­гат дос­тав­ки­те на ус­лу­ги, като:

-    ко­ми­си­он­а, опа­ков­ка, тран­с­порт и зас­т­ра­хов­ка, ко­га­то стой­ност­та им е вклю­че­на в да­нъч­на­та ос­но­ва при вно­са на сто­ки­те, във връз­ка с кой­то са и пре­дос­та­ве­ни­те ус­лу­ги;

-    об­ра­бот­ка, пре­ра­бот­ка или поп­рав­ка, ко­га­то те­зи ус­лу­ги се при­е­мат за да­нъч­на ос­но­ва при вно­са на сто­ки, ко­и­то са би­ли вре­мен­но из­не­се­ни от мяс­то на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та до мяс­то из­вън те­ри­то­ри­я­та на Ев­ро­пейс­кия съ­юз под мит­ни­чес­ки ре­жим па­сив­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не и са вне­се­ни об­рат­но на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та.

До края на 2013 г., кол­ко­то и стран­но да зву­чи, по­со­че­ни­те по-го­ре ус­лу­ги под­ле­жа­ха два пъ­ти на об­ла­га­не с да­нък вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност - един път чрез включ­ва­не­то им в да­нъч­на­та ос­но­ва при вно­са и вто­ри път чрез об­ла­га­не­то на дос­тав­ка­та от дос­тав­чи­ка или по­лу­ча­те­ля, ко­га­то той е ли­це­то-пла­тец на да­нъ­ка.

До­ку­мен­ти­те, с ко­и­то след­ва да раз­по­ла­га ли­це­то, за да удос­то­ве­ри при­ла­га­не­то на ну­ле­ва­та став­ка, са по­со­че­ни в но­вия чл.36а от ППЗДДС и са пос­та­ве­ни в за­ви­си­мост от то­ва да­ли дос­тав­чи­кът или по­лу­ча­те­лят е ли­це-пла­тец на да­нъ­ка на въп­рос­ни­те ус­лу­ги.

Калина Златанова, данъчен консултант

 

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста

 

 

Практики на НАП