16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА

Да­нъч­на ос­но­ва при бар­тер

Във връз­ка с ре­ше­ние на СЕС по де­ло C-549/11 “Ор­фей Бъл­га­рия” ЕООД е про­ме­не­на раз­по­ред­ба­та за оп­ре­де­ля­не на да­нъч­на ос­но­ва при бар­тер.

Съг­лас­но ци­ти­ра­но­то ре­ше­ние на СЕС при бар­тер­на сдел­ка да­нъч­на­та ос­но­ва мо­же да е рав­на на па­зар­на­та це­на на пре­дос­та­вя­на­та сто­ка/ус­лу­га са­мо и един­с­т­ве­но ако стра­ни­те по сдел­ка­та са свър­за­ни ли­ца и то при ус­ло­вие, че са на­ли­це хи­по­те­зи­те на бук­ви “а”, “б” и “в” на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС.

То­ва оз­на­ча­ва, че ко­га­то стра­ни­те по сдел­ка­та не са свър­за­ни ли­ца, или ко­га­то стра­ни­те по сдел­ка­та са свър­за­ни ли­ца, но са с пра­во на прис­па­да­не на пъ­лен да­нъ­чен кре­дит, при бар­тер­на сдел­ка да­нъч­на­та ос­но­ва не мо­же да е па­зар­на­та це­на. За съ­жа­ле­ние т.44 и 45 от ре­ше­ни­е­то на СЕС не са мно­го раз­би­ра­е­ми по от­но­ше­ние на то­ва как­ва тряб­ва да е да­нъч­на­та ос­но­ва на дос­тав­ка­та в те­зи слу­чаи. Съг­лас­но те­зи точ­ки от ре­ше­ни­е­то, ци­ти­рам:

“44. Спо­ред пос­то­ян­на­та съ­деб­на прак­ти­ка ос­но­ва­та за об­ла­га­не на въз­мез­д­на­та дос­тав­ка на сто­ка или ус­лу­га е дейс­т­ви­тел­но нас­рещ­на­та прес­та­ция, по­лу­че­на от да­нъч­но­ за­дъл­же­но­то ли­це във връз­ка с тях. Та­зи нас­рещ­на прес­та­ция пред­с­тав­ля­ва су­бек­тив­на­та, т.е. дейс­т­ви­тел­но по­лу­че­на­та стой­ност, а не стой­ност, оп­ре­де­ле­на спо­ред обек­тив­ни кри­те­рии. Ос­вен то­ва по­со­че­на­та нас­рещ­на прес­та­ция тряб­ва да има па­рич­но из­ра­же­ние.

45. Ако та­зи стой­ност не е до­го­во­ре­на меж­ду стра­ни­те су­ма па­ри, за да бъ­де су­бек­тив­на, тя тряб­ва да пред­с­тав­ля­ва стой­ност­та, ко­я­то по­лу­ча­те­лят на ус­лу­ги­те, ко­и­то са нас­рещ­на­та прес­та­ция за дос­тав­ка­та на ве­щи, при­пис­ва на очак­ва­ни­те от не­го ус­лу­ги, и да съ­от­вет­с­т­ва на су­ма­та, ко­я­то той е го­тов да из­раз­ход­ва за дос­тав­ка­та.”

Калина Златанова, данъчен консултант


АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста


Практики на НАП