16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Из­ме­не­ния са пре­тър­пе­ли и раз­по­ред­би­те на чл.6, ал.3, т.1 и чл.9, ал.3, т.1 и т.2 от ЗДДС, от­на­ся­щи се до слу­ча­и­те, в ко­и­то за це­ли­те на об­ла­га­не с да­нък вър­ху до­ба­ве­на стой­ност да­де­на бъз­въз­мез­д­на дос­тав­ка се при­рав­ня­ва на въз­мез­д­на.

                Спо­ред но­ви­те тек­с­то­ве на ЗДДС за въз­мез­д­на дос­тав­ка на сто­ка/ус­лу­га ще се счи­та:

  • от­де­ля­не­то или пре­дос­та­вя­не­то на сто­ка­та за лич­но пол­з­ва­не или упот­ре­ба на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це, на соб­с­т­ве­ни­ка, на не­го­ви­те ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли или за це­ли, раз­лич­ни от не­за­ви­си­ма­та ико­но­ми­чес­ка дей­ност на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це, при ус­ло­вие че при про­из­вод­с­т­во­то, вно­са или при­до­би­ва­не­то й е прис­пад­нат из­ця­ло или час­тич­но да­нъ­чен кре­дит;
  • пре­дос­та­вя­не­то на ус­лу­га за лич­ни­те нуж­ди на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це, на соб­с­т­ве­ни­ка, на не­го­ви­те ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли или за це­ли, раз­лич­ни от не­за­ви­си­ма­та ико­но­ми­чес­ка дей­ност на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це, при из­вър­ш­ва­не­то на ко­я­то се из­пол­з­ва сто­ка, при про­из­вод­с­т­во­то, вно­са или при­до­би­ва­не­то на ко­я­то е прис­пад­нат из­ця­ло или час­тич­но да­нъ­чен кре­дит;
  • без­въз­мез­д­но­то пре­дос­та­вя­не на ус­лу­га за лич­ни нуж­ди на да­нъч­но за­дъл­же­но­то фи­зи­чес­ко ли­це, на соб­с­т­ве­ни­ка, на ра­бот­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те или за це­ли, раз­лич­ни от ико­но­ми­чес­ка­та дей­ност на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це.

Калина Златанова, данъчен консултант

 


АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста

Практики на НАП