16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ

Нап­ра­ве­но­то в чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС из­ме­не­ние се ос­но­ва­ва на ре­ше­ние на СЕС по де­ло C-118/11 “ЕОН Адет Ме­ни­д­ж­мънт” ООД. От но­ва­та ре­дак­ция на раз­по­ред­ба­та е вид­но, че след 01.01.2014 г. на дос­тав­ка на сто­ка (т. нар. “ква­зи” дос­тав­ка) се при­рав­ня­ва и фак­ти­чес­кото пре­дос­та­вя­не на сто­ка по до­го­вор за ли­зинг, в кой­то е уго­во­ре­на са­мо оп­ция за прех­вър­ля­не на соб­с­т­ве­ност­та вър­ху сто­ка­та, но сбо­рът от дъл­жи­ми­те внос­ки по до­го­во­ра, с из­к­лю­че­ние на лих­ва­та по чл.46, ал.1, т.1 от за­ко­на, е иден­ти­чен с па­зар­на­та це­на на сто­ка­та към да­та­та на пре­дос­та­вя­не­то.

До края на 2013 г., ко­га­то в до­го­во­ра за ли­зинг бе­ше пред­ви­де­на са­мо оп­ция за прех­вър­ля­не пра­во­то на соб­с­т­ве­ност вър­ху сто­ка­та, се при­е­ма­ше, че дос­тав­ка­та се при­рав­ня­ва на дос­тав­ка на ус­лу­га, ко­е­то от своя стра­на пред­по­ла­га и раз­лич­но да­нъч­но тре­ти­ра­не за це­ли­те на ЗДДС, най-ве­че по от­но­ше­ние пра­во­то на прис­па­да­не на да­нъ­чен кре­дит за ле­ки ав­то­мо­би­ли, тъй ка­то от на­ча­ло­то на 2013 г. за на­е­ти­те ле­ки ав­то­мо­би­ли, из­пол­з­ва­ни за биз­нес нуж­ди, ве­че е на­ли­це пра­во на прис­па­да­не на да­нъ­чен кре­дит.

Не­за­ви­си­мо че до края на 2013 г. та­ки­ва до­го­во­ри за ли­зинг с оп­ция се при­рав­ня­ват на на­ем от глед­на точ­ка на ЗДДС, при­ход­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция на ба­за­та на ука­за­ние от сре­да­та на 2013 г. за­поч­на да от­каз­ва пра­во на да­нъ­чен кре­дит за ле­ки ав­то­мо­би­ли, пре­дос­та­ве­ни при до­го­вор за ли­зинг с оп­ция, при кой­то раз­ме­рът на внос­ки­те е иден­ти­чен с па­зар­на­та це­на на ав­то­мо­би­ла. На­ли­це са и ре­ви­зи­он­ни ак­то­ве в та­зи по­со­ка. Ука­за­ни­е­то е вза­им­с­т­ва­ло ос­нов­ни­те мо­мен­ти от ци­ти­ра­но­то по-го­ре ре­ше­ние на СЕС.

 

Калина Златанова, данъчен консултант


АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 2 от 2014 г. на Наръчник на икономиста

Практики на НАП