16 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014г. - ПРО­МЕ­НИ, СВЪР­ЗА­НИ С ДОС­ТАВ­КИ­ НА ЗЪР­НЕ­НИ И ТЕХ­НИ­ЧЕС­КИ КУЛ­ТУ­РИ

Как­то бе по­со­че­но по-го­ре, със ЗИД на ДОПК са нап­ра­ве­ни из­ме­не­ния в ЗДДС, от­на­ся­щи се до дос­тав­ки­те, има­щи за пред­мет зър­не­ни и тех­ни­чес­ки кул­ту­ри. Те­зи из­ме­не­ния се ос­но­ва­ват на Ди­рек­ти­ва 2013/43/ЕС на Съ­ве­та от 22.07.2013 г. за из­ме­не­ние на Ди­рек­ти­ва 2006/112/ЕС от­нос­но об­ща­та сис­те­ма на да­нъ­ка вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност по от­но­ше­ние на не­за­дъл­жи­тел­но и вре­мен­но при­ла­га­не на ме­ха­низ­ма за об­рат­но на­чис­ля­ва­не във връз­ка с дос­тав­ки на ня­кои сто­ки и ус­лу­ги, при ко­и­то съ­щес­т­ву­ва риск от из­ма­ми.

Чрез до­ба­вя­не­то на но­ва част вто­ра към При­ло­же­ние № 2 от ЗДДС се раз­ши­ря­ва об­х­ва­тът на при­ла­га­не­то на гла­ва де­вет­на­де­се­та “а” “Дос­тав­ки на сто­ки и ус­лу­ги по при­ло­же­ние № 2 с мяс­то на из­пъл­не­ние на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та, по ко­и­то да­нъ­кът е изис­ку­ем от по­лу­ча­те­ля”. Та­ка на п­рак­ти­ка ре­жи­мът на са­мо­об­ла­га­не при на­ли­чи­е­то на оп­ре­де­ле­ни ус­ло­вия, кой­то ве­че го­ди­ни дейс­т­ва за дос­тав­ки­те на от­па­дъ­ци, се въ­веж­да и за дос­тав­ки­те на зър­не­ни и тех­ни­чес­ки кул­ту­ри.

В та­зи но­ва част вто­ра на При­ло­же­ние № 2 са из­б­ро­е­ни зър­не­ни и тех­ни­чес­ки кул­ту­ри, по­па­да­щи в съ­от­вет­ния та­ри­фен код от Ком­би­ни­ра­на­та но­мен­к­ла­ту­ра, в ре­зул­тат на ко­е­то и за дос­тав­ки­те на те­зи кул­ту­ри да­нъ­кът ще се дъл­жи от по­лу­ча­те­ля по дос­тав­ка­та, ко­га­то той е ре­гис­т­ри­ра­но по ЗДДС ли­це, не­за­ви­си­мо да­ли дос­тав­чи­кът е ре­гис­т­ри­ран или не­ре­гис­т­ри­ран по ЗДДС (чл.163а, ал.2 и чл.82, ал.5 от ЗДДС).

Калина Златанова, данъчен консултант

 

Практики на НАП