korica1

Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

 

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Определяне размера на данъчните задължения при регистрация по зддс от органа по приходите при достигнат оборот за задължителна регистрация за период не по-дълъг от два последователни месеца. Данъчна и съдебна
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт - Наталия Чернева, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Специфични казуси за данъчно третиране по зкпо на разходи за социални придобивки - Цветана Янкова, данъчен експерт
Данъчно третиране по реда на зкпо на апортирана търговска марка - Цветана Янкова, данъчен експерт
Решение на вас относно прилагане на чл. 46 от зкпо и данъчно третиране на касова наличност - Цветана Янкова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Бойко Костов, регистриран одитор - Цветана Янкова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Цветана Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – Доходи по трудови правоотношения, които не подлежат на облагане - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗДДФЛ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Компенсиране на небитовите крайни потребители на електрическа енергия - Наталия Чернева, данъчен експерт
Счетоводно отчитане на дейността на дружество - професионален домоуправител - Наталия Чернева, данъчен експерт
Счетоводно отчитане на подаръчни машини съгласно националните счетоводни стандарти - Наталя Чернева, данъчен експерт
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Социално и здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, български гражданин-собственик на еднолично търговско дружество в българия, който пребивава и се осигурява по трудово правоотношение във великобритания - Петя Гинина, юрист
Осигурителни вноски за периода от датата на смъртта на едноличен търговец до датата на вписване на наследника в търговския регистър - Петя Гинина, юрист по осигурително право
Кога се отказва изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност от средствата на държавното обществено осигуряване - Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Лариса Тодорова, юрист по трудово право
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова, юрист по осигурително право

Практики на НАП