broi 10

Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА 2021 ГОДИНА - Цветана Янкова, данъчен експерт, Анета Георгиева, данъчен консултант
Данъчни временни разлики
Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат (глава девета от ЗКПО)
Амортизируеми активи в аспекта на преобразуването на счетоводния финансов резултат
Пренасяне на данъчни загуби
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2021 Г. - Лорета Цветкова, данъчен експерт
Годишни задължения на работодателите
Годишни задължения на предприятията - платци на доходи
Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък
Задължение за предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2021 г.
Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави - членки на ЕС
ГОДИШНИ КОРЕКЦИИ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ - Моника Петрова, данъчен експерт
Годишни корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи

Практики на НАП