26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Как се определя размерът на подлежащия на преотстъпване корпоративен данък в случаите, когато се извършва и дейност, за която не е налице право на преотстъпване - Цветана Янкова, данъчен експерт

Настоящият материал е провокиран от следните решения на Върховния административен съд (ВАС) - Решение № 1603 от 15.02.2016 г. по адм. д. № 5632/2015 г., ІІ отд. на ВАС и Решение № 10314 от 27.07.2020 г. по адм. д. № 2962/2020 г., VІІІ отд. на ВАС, в които ВАС не споделя изводите на органите по приходите по отношение на размера на подлежащия на преотстъпване корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО. Касае се за случаи, при които данъчно задължените лица са извършвали както дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, за данъчната печалба от която данъкът подлежи на преотстъпване, така и друга дейност.

Спорът се свежда до определяне на размера на подлежащия на преотстъпване данък, като за да бъде изяснен в цялост, е необходимо освен смислово тълкуване на определени разпоредби от ЗКПО, така и привеждане на няколко числови примери, чиято цел е да покажат, че при прилагането на разпоредбата следва да се използва един и същ подход без оглед на конкретните числови стойности, формирани в ситуации, при които дадено данъчно задължено лице извършва не само дейност, за данъчната печалба от която данъкът подлежи на преотстъпване.

I. Анализ на приложимите норми от ЗКПО


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП