26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане в дружеството майка - Бойко Костов, регистриран одитор

Фактическа обстановка:

Предприятие „Х“ АД е едноличен собственик на „У“ ЕООД. Между двете дружества, които извършват производствена дейност има сделки по продажба на суровини и материали от страна на дъщерното дружество „У“ ЕООД, а от страна на „Х“ АД има предоставени активи по договор за оперативен наем. Сделките между двете свързани лица се уреждат с взаимни прихващания по задълженията, както и частично чрез ефективни разплащания.

Предприятието „Х“ АД е предоставило значителна сума като фирмен кредит на предпирятието „У“ ЕООД. Кредитът практически не се обслужва от страна на „У“ ЕООД като плащания за погасяване на главница и лихви

Въпрос:

Какви биха били евентуалните ползи от преобразуване чрез вливане на „У“ ЕООД в „Х“ АД.

Становище:

В случай, че технологични, търговски или други регулаторни изисквания не налагат отделното функциониране на двете предприятия по наше мнение, икономическият ефект и оптимизирането на данъчното облагане в резултат на преобразуването (вливане на предприятието „У“ ЕООД - преобразуващо се дружество в предприятието „Х“ АД (приемащо дружество) може да бъде получен в следните направления:

Считаме, че след извършването на преобразуването на търговските дружества ще се повиши ефективността на извършваната стопанска дейност в приемащото дружество, защото ще могат да се обединят дейностите и приходите на двете предприятия като същите се управляват с по-малко административни разходи и по-малък на брой административен персонал, а допълнителна оптимизация може да има и в следните посоки:

  • редуциране на разходите за правно обслужване, трудова медицина, както и на други абонаментни и сервизни разходи, тъй като те занапред ще се извършват само за едно търговско дружество;
  • избягва се плащането на такси за публикуване на ГФО и други държавни такси, тъй като вливащото се дружество след преобразуването ще бъде заличено в Търговския регистър;
  • евентуално, елиминиране на ежегодните разходи за независим финансов одит на влятото дружество;
  • отпадане на задължението за изготвяне на консолидиран финансов отчет на групата.
  • намаляване обема на административните ангажименти и обем работа с различните държавни административни органи (НАП, НОИ, Агенция Митници, Инспекция по труда, НСИ, Агенция по вписванията и др.);
  • елиминиране на рискове, свързани със сделките между двете дружества и тяхното признаване за данъчни цели по реда на ЗКПО, както и възможно неблагоприятно третиране на същите от гледна точка на ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС за едното или за другото дружество.

Посочените във въпроса неуредени разчети за главница и лихви между двете дружества ще бъдат автоматично уредени в резултат на вливането без никакви данъчни ефекти.

Към настоящия момент за дружество, което отчита задължения за главници и лихви, а именно „У“ ЕООД, на петата година от датата на изискуемост за главницата или части от нея и на третата година от датата на изискуемост за лихвите възниква задължение за облагане на сумите чрез преобразуване в увеличение, в случай че те не са уредени, съгласно нормата на чл. 46 от ЗКПО.

Съществуващите данъчни режими при преобразуване на търговски дружества, в т.ч. и конкретното преобразуване (вливане на „У“ ЕООД - преобразуващо се дружество във „Х“ АД - приемащо дружество), се третира изключително благоприятно за данъчни цели по реда на ЗКПО и ЗДДС. Основният данъчен принцип и на двата закона е да не възникват никакви данъчни ефекти към датата на преобразуването, както за участващите в него търговски дружества, така и за техните собственици (акционери респективно съдружници).

Негативни данъчни ефекти има само в следните случаи съгласно облекчения данъчен режим, разписан в ЗКПО, като в приемащото дружество „Х“ АД не могат да бъдат пренесени:

  • право на пренесена загуба, ако към датата на вливането има такива в „У“ ЕООД;
  • отсрочени данъчни активи, свързани със слаба капитализация;

Тези две данъчни временни разлики се превръщат в постоянни, тъй като се губи правото за тяхното обратно проявление.

Освен това „У“ ЕООД ще бъде обложено като прекратено дружество в резултат на вливането за последния си данъчен период от 01 януари до датата на вписване на вливането в Търговския регистър на основание чл.117 от ЗКПО.

Доколкото от въпроса става ясно, че „де юре“ двете дружества са група по смисъла на счетоводното законодателство и преобразуващото се дружество е 100% собственост на приемащото дружество, може да бъде приложен облекчен режим на вливане по реда на чл. 263т, ал. 4 от Търговския закон, когато приемащото дружество притежава над 90% от дяловете на вливащото се дружество. Тогава отпада необходимостта от проверка на преобразуването от страна на проверител, изготвянето на доклад за преобразуването от страна на управляващите органи на дружествата и задължението за предоставяне на материали на собствениците.

Практики на НАП