26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Осигуряване на чуждестранно лице - собственик на фирма в България, предоставил функциите по управлението на фирмата с пълномощно на друго лице - Петя Гинина, юрист по осигурително право

Фактическа обстановка:

Прехвърлена е фирма ( ЕООД ) от един собственик на друг с покупко - продажба на дялове. Новият собственик е турски гражданин, който няма да пребивава в България. Няма дружествен договор за възлагане на управлението на фирмата. Новият собственик е нотариално заверил Генерално пълномощно на български гражданин. Упълномощеното лице не е прокурист. Той не желае да се осигурява чрез дружеството.

Турският гражданин, собственик на това дружество, е осигурен в Турция от своя фирма.

Въпроси:

1. Подлежи ли на осигуряване чуждестранното лице, собственик на фирмата, като се има предвид че лицето няма дългосрочно пребиваване в България?

2. Подлежи ли на осигуряване упълномощеното лице, което не е вписано като управител или прокурист в Търговския регистър?


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП