Broi 9

Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - В коя категория данъчни амортизируеми активи попадат ремаркетата и полуремаркета - Цветана Янкова, данъчен експерт
Данъчно третиране на разходите за ваучери за храна, предоставяни на база отработените дни на лица, наети по втори трудов договор при същия работодател - Цветана Янкова, данъчен експерт
Как се определя размерът на подлежащия на преотстъпване корпоративен данък в случаите, когато се извършва и дейност, за която не е налице право на преотстъпване - Цветана Янкова, данъчен експерт
Преобразуване на търговско дружество чрез вливане в дружеството майка - Бойко Костов, регистриран одитор
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
Ползване на данъчни облекчения по реда на зддфлза деца до 18-годишна възраст и деца с увреждания за 2021 г. - Бойко Костов, регистриран одитор
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Красимира Узунова, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Наталия Чернева, данъчен експерт
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Осигуряване на лице, работещо при гръцки работодател в Гърция по време на неплатен отпуск, разрешен от българския му работодател - Петя Гинина, юрист по осигурително право
Осигуряване на работници и служители на ПОВР, командировани да извършват работа за определен период в страни-членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Петя Гинина, юрист по осигурително законодателство
Осигуряване на чуждестранно лице - собственик на фирма в България, предоставил функциите по управлението на фирмата с пълномощно на друго лице - Петя Гинина, юрист по осигурително право
ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОТДАВАТ АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМИТЕ Booking и Airbnb - Петя Гинина, юрист по осигурително право
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова, юрист по трудово право
ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Д-р Невин Фети, юрист
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА АС АРСОВ, НАЧЕВ, ГАНЕВА ЗА 2020 Г.

Практики на НАП