korica1

Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Изменения в Наредба № Н-9 и Наредба № Н-10 за възстановяване на ДДС - Жасмина Саздова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Данъчно третиране на разходи за здравни осигуровки на работници в неплатен отпуск, платени от работодателя
Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за организиране и провеждане на мероприятия, свързани с популяризиране дейността на предприятията
Данъчно третиране по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на разходи за наем на жилище на управител
Данъчно третиране по ЗКПО на приходи от извършени услуги в Германия - Цветана Янкова
Удължаване на сроковете, свързани с преотстъпване на корпоративен данък от земеделските стопани. Развитие на данъчната практика относно инвестиране на преотстъпения данък
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите за работно и униформено облекло
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Счетоводно и данъчно третиране по ЗДДС на безвъзмездното прехвърляне на активи между дружества в структурата на бюджетните предприятия - Бойко Костов, Даниела Даракчиева
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Особености при командироване на работници и служители в ЕС във връзка с промените в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. - Петя Гинина
Осигуряване на собственик/съдружник в търговско дружество без дейност - Петя Гинина
Осигурителни вноски за български граждани, работещи онлайн по трудов договор с британски работодател - Петя Гинина
Право на получаване на парично обезщетение за бременност и раждане и необходими документи - Вержиния Заркова
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова

Практики на НАП