22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 74 от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13, 67 и 88 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр.13 от 2011 г., бр. 16 от 2012г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17, 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 и 102 от 2017 г., бр. 39 от 2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 73 от 2020 г.)

Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г.) Паричните обезщетения за безработи¬ца по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление декларация по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република Бъл-гария е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, и акт за прекратяване на право-отношението - за справка.


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП