Korica 7

Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
НА­­РЕД­­­БА № Н-13 от 17 де­кем­в­ри 2019 г. за съ­дър­жа­ни­е­то, сро­ко­ве­те, на­чи­на и ре­да запо­да­ва­не и съх­ра­не­ние на дан­ни от ра­бо­то­да­те­ли­те, оси­гу­ри­те­ли­те за оси­гу­ре­ни­те при тях ли­ца, как­то и от са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи­те
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Държавното обществено осигуряване в условията на пандемия - Снежана Малакова
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” за 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, и за здравно осигуряване в проценти, дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица за 2021 г.

Практики на НАП