Korica 1

  Пълно изданиеСамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
Промени в правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност - Коментар: Мина Янкова, данъчен експерт
Въвеждане на бизнес портал за ДДС (обслужване на едно гише)
Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки
Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
Електронен интерфейс
Праг при определяне място на изпълнение на доставки в ЕС
Въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза
Регистрация и дерегистрация за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза
Регистрация и дерегистрация за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза с акредитиран представител
Данъчно облагане на доставки чрез прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза
Право на данъчен кредит при прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, регламентирано с чл. 159б от ЗДДС.
Документиране на доставките в обхвата на режим извън Съюза и режим в Съюза
Отчетност при прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза
Деклариране и внасяне на данъка при прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза
Въвеждане на нови правила за дистанционни продажби на стоки от внос с ниска стойност
Регистрация и дерегистрация за прилагане на режим за внос
Прекратяване на специалната регистрация за прилагането на режима за внос е регламентирано с чл. 157б от ЗДДС
Внос на стоки по режим за внос
Облагане на доставки по режим за внос
Деклариране и внасяне на данъка по режим за внос на стоки
Въвеждане на нови правила за прилагане на режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос
Промени във връзка с основанията за регистрация
Промени в приложенията към ППЗДДС, свързани с измененията в ЗДДС
Промени, свързани с въвеждането на Директива (ЕС) 2020/1756 в ЗДДС
Други промени в ППЗДДС

Практики на НАП