korica

Покажи брой 
Заглавие
Закон за счетоводството - Глава първа - Общи положения
Глава втора - Категории предприятия и групи предприятия
Глава трета - Финансови отчети
Глава четвърта - Приложима счетоводна база
Глава пета - Независим финансов одит
Глава шеста – Публичност на финансовите отчети
Глава седма - Годишни доклади
Глава осма - Бюджетни предприятия
Глава девета - Административнонаказателни Разпоредби
Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби
Изменения и допълнения в Закона за счетоводството от влизането му в сила до края на 2020 г.
През 2017 година промени в Закона за счетоводството бяха извършени със следните нормативни актове:
Промените в Закона за счетоводството през 2018 г. бяха извършени със следните нормативни актове:
Изменения и допълнения на Закона за счетоводството през 2019 г. бяха осъществени със следните законодателни актове:
Изменения и допълнения в Закона за счетоводството бяха извършени и през 2020 г. наняколко пъти както следва:
Промените в МСФО, приложими за финансовите отчети за 2020 г.
Из практиката на министерство на финансите
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-219
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-391
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-277
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 24-00-372
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-332
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 26-00-288
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 24-00-14
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-9
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 24 - 00 - 692
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 24 - 00 - 693
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-148
Писмо - Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“ - Изх. № 16-12-154
Министерство на финансите Дирекция „Данъчна политика“

Практики на НАП