Korica- 1 2021

  Пълно издание-Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Попълване на Годишната данъчна декларация
Начин на подаване на Годишната данъчна декларация - Задължение за подаване на Годишен отчет за дейността
Данъчно третиране по ЗКПО на задължения по заеми, отпуснати на дружество от свързани лица - физическо и юридическо лице
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на разпределението на дивидент под формата на актив на съдружник - физическо лице
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Мина Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - въпроси и отговори - Красимира Узунова, данъчен експерт
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Осигуряване на гражданин на трета страна със статут на продължително пребиваване в българия, работещ по дук в българия и като самостоятелно заето лице в държава членка
Социално осигуряване на физическо лице - регистриран земеделски стопанин, получаващ доходи и от работа по трудов и договор и работа по граждански договор
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца след промяната в кодекса на труда
Изчисляване на сумираното работно време от 01.01.2021 г.
Промени при полагането на извънреден труд в предприятията
Придобиване право на обезщетение поради пенсиониране от 1 януари 2021 г. - Лариса Тодорова, юрист по осигурително право
Изчисляване размера на ползвания платен годишен отпуск и обезщетението при временна неработоспособност за сметка на работодателя при изплатена коледна премия - Лариса Тодорова, юрист по осигурително право
Справки

Практики на НАП