korica1

 Пълно издание-Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
Данъчни постоянни разлики - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Данъчни постоянни разлики с характер на непризнати за данъчни цели приходи (чл. 27 от ЗКПО): - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Данъчни постоянни разлики с характер на непризнати разходи и приходи от липси и брак (чл. 28 и 29 от ЗКПО) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Данъчни временни разлики - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Данъчно третиране на приходи и разходи от последващи оценки на материални запаси (чл. 34, ал. 1 и чл. 35, ал. 2) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Практически аспекти на данъчно третиране на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.34, ал. 1 и чл. 37) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Практически аспекти на данъчно третиране на провизиите за задължения (чл. 34, ал. 1, чл. 38 от ЗКПО) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Данъчно третиране на разходи, представляващи доходи на местни физически лица, които не са изплатени към 31 декември на съответната година - чл. 42 от ЗКПО - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Регулиране на слабата капитализация (чл. 43) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат (глава девета от ЗКПО) - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Амортизируеми активи в аспекта на преобразуването на счетоводния финансов резултат - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Пренасяне на данъчни загуби - Цветана Янкова, Анета Георгиева
Актуални въпроси при годишното облагане на физическите лица за 2020 г. - Лорета Цветкова, данъчен експерт
Годишни корекции на данъчен кредит - Моника Петрова, данъчен експерт
Осигурителни права по време на неплатен отпуск - Вержиния Заркова, консултант по осигурително право

Практики на НАП