Broi 11

 Пълно издание-Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ОБЗОР НА АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ЗКПО (продължение) - Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска - Цветана Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ОБЗОР НА АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ЗКПО (продължение) - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Цветана Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН - Иван Минчев, данъчен консултант
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДФЛ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ (ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ) СЪС СЪДРУЖНИЦИ - Иван Минчев, данъчен консултант
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Красимира Узунова, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ПРЕОЦЕНКА И ОБЕЗЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - Наталия Чернева, данъчен експерт
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ПРЕОЦЕНКА И ОБЕЗЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Бойко Костов, регистриран одитор - Теодоси Георгиев, регистриран
ПО НАРЕДБАТА ЗА КАСОВИТЕ АПАРАТИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Катя Гущерска, данъчен експерт
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - Вержиния Заркова консултант по осигурително законодателство
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лариса Тодорова, юрист по осигурително право

Практики на НАП