30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - Изх. № 20-00-147 София 30.09.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх. № 20-00-147

София 30.09.2020 г.

     

Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл.66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

1. Съдържание на нормата

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г. (ЗИД на ЗДДС), са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките, вноса и вътреобщностното придобиване на няколко групи стоки, между които са и доставките на книги. Направените изменения влизат в сила от 1 юли 2020 г., като намалената ставка на данъка върху добавената стойност е предвидено да се прилага до 31 декември 2021 г.

Съгласно чл.66, ал.2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания). Намалената данъчна ставка не се прилага за публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, както и за публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание. Същите се облагат със стандартната данъчна ставка от 20 на сто.

Намалената данъчна ставка относно книгите се прилага за:

  • доставката им с място на изпълнение на територията на страната (продажбите им както от производители (издатели), така и от търговци);
  • вноса им на територията на страната;
  • вътреобщностното им придобиване на територията на страната;
  • услугата по предоставянето им по електронен път с място на изпълнение на територията на страната.

2. Съдържание на понятията, определящи обхвата на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДССамо АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП