30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО СЪПРУЖЕСКА СЪСОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО СЪПРУЖЕСКА СЪСОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

Фактическа обстановка:

Физическо лице извършва селскостопанска дейност и е регистрирано като едноличен търговец. От 2008 г. едноличният търговец е регистриран като земеделски стопанин, а от 2011 г. има регистрация по ЗДДС.

Въпроси:

1. Възможно ли е това лице да избере от началото на следващата година да извършва селскостопанска дейност като физическо лице - земеделски стопанин и да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ? Трябва ли да се декларира този избор в НАП и по какъв начин?

2. Възможно ли е активи, придобити от едноличния търговец, да се прехвърлят по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ, за да се ползват от физическото лице?

Становище: На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност са обособени като различни видове доход в нормата на чл.10, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДФЛ.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП