30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: Чуждестранно физическо лице - руски гражданин, купува 100% от капитала на местно юридическо лице - ЕООД. Капиталът на дружеството е 5000 лв. (100 дяла по петдесет лева). За покупката на дяловете чуждестранното лице (купувач) заплаща на продавача 275 000 евро съгласно договор за покупко-продажба на дяловете. Капиталът на дружеството остава 5000 лв. През месец август 2020 г. едноличният собственик продава 30% от дяловете си в дружеството на друго чуждестранно лице за сумата от 200 000 евро.

QВъв връзка с чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ, каква ще бъде документално доказаната цена на придобиване на дяловете и съответно каква ще е данъчната основа за облагане на дохода от продажбата на дяловете?

ОТГОВОР: На основание чл. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в страната.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП