17 Юни, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОР - Красимира Узунова, данъчен експерт И

ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: С разпоредбата на § 3, ал. 1 от ПЗР от ЗИДЗМДТ, обн. ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г., се предостави възможност на общинския съвет да освободи от заплащане на такса за битови отпадъци услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

1. Съгласно формулировката на §3, ал. 1 от ЗИДЗМДТ началната дата на периода за преустановяване на дейността логично следва да е след 13.03.20202 г., но крайната дата може ли да бъде до края на 2020 г. или периодът следва да съвпада с периода на извънредното положение, а именно след 13.03.2020 г.?

2. В какъв срок трябва да се подават заявленията за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г., поради преустановяване на стопанска дейност?

3. Подлежи ли на възстановяване таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за периода на преустановяване на дейността при вече платена такса за битови отпадъци?

ОТГОВОР: Поради своята обществена значимост въпросът за освобождаване от такса за битови отпадъци на хотели, магазини, заведения за обществено хранене, производствени и други обекти, които не работят за определен период от настоящата година поради обявеното извънредно положение и извънредна обстановка, е намерил изрично законодателно уреждане.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

                                                                                                    

Практики на НАП