30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Петя Гинина, юрист по осигурително право

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: Българско дружество сключва едномесечен граждански договор за извършване на услуга с италиански гражданин, който е пенсионер по италианското законодателство. Лицето пребивава в България, няма други доходи и не е осигурено на друго основание, но ще извършва услугата на територията на страната. Изплатената месечна сума по гражданския договор е над минималната работна заплата за страната (10 000 лв.), след намаляването й с разходите за дейността. Дължат ли се осигурителни вноски от възложителя?

ОТГОВОР: Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си. Лицата, осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава членка, са подчинени на законодателството на тази държава (чл.11, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност). Съгласно разпоредбата на чл.16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004) лице, което получава пенсия или пенсии съгласно законодателството на една или повече държави членки и което пребивава в друга държава членка, може по негово искане да бъде освободено от прилагането на законодателството на последната държава, при условие че спрямо него не се прилага това законодателство поради осъществяване на дейност като заето или самостоятелно заето лице.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП