30 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ - Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство

Право на парично обезщетение поради временна неработоспособност

Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство

Изплащането на парично обезщетение при настъпила временна неработоспособност се извършва въз основа на издаден болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ). На основание чл. 6, ал.1 от наредбата, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Определението за това кое лице е осигурено се съдържа в §1, ал. 1, т.3 от допълнителните разпоредби на КСО, съгласно която “Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5. Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл.6, ал. 8, а лицата по чл. 4а се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

Не се издава болничен лист за временна неработоспособност на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 3 КСО (чл. 12 от Наредбата за медицинската експертиза).

През тази година, по време на обявеното извънредно положение и продължаващата извънредна епидемична обстановка, редица работодатели бяха принудени да преустановят работа. Това се извършва на основание чл. 120в от Кодекса на труда, съгласно който при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП