BROI-10-2010

 Пълно издание-Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Моника Петрова, данъчен експерт
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - Изх. № 20-00-147 София 30.09.2020 г.
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Цветана Янкова, данъчен експерт
ОБЗОР НА АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ЗКПО - Доц. д-р Таня Атанасова - Дренска - Цветана Янкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО СЪПРУЖЕСКА СЪСОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ-ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН, ПО РЕДА НА ЧЛ.29 ОТ ЗДДФЛ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕТО И КАТО ЕТ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ЛИЧНИ УСЛУГИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ МЕСТНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА СЛОВАКИЯ - Десислава Калудова, данъчен експерт
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Лорета Цветкова, данъчен експерт
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОР - Красимира Узунова, данъчен експерт И
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Петя Гинина, юрист по осигурително право
ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ - Вержиния Заркова, консултант по осигурително законодателство
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕНИЕ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ ОТ ДОМА (HOME OFFICE)? - Теодора Дичева, юрист по трудово право
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВЯТ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ МЯРКАТА Е ВРЕМЕННА - Теодора Дичева, юрист по трудово право
ОТЧЕТИ И БАЛАНСИ

Практики на НАП