04 Март, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОТВЯТ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ МЯРКАТА Е ВРЕМЕННА - Теодора Дичева, юрист по трудово право

възможност за намаляване на възнагражденията на служителите за определен период от време. документи, КОИТО трябва да се изготвят, за да се гарантира, че мярката е временна

Теодора Дичева, юрист по трудово право

Общият принцип в трудовото законодателство е, че трудовото възнаграждение е един от основните елементи на трудовото правоотношение. Предоставянето на работна сила е възмездно. Трудовото възнаграждение се формира от основно и от допълнителни трудови възнаграждения, като те се посочват разделно в трудовия договор (чл.66, ал.1, т.7 от КТ). Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми. Допълнителните трудови възнаграждения са определените с наредба или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително, както и такива, договорени с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия.

Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Ако работникът отработи пълното работно време, както и в престой, не по вина на работника, при определяне на възнаграждението според времетраенето, той има право на брутното си трудово възнаграждение. Ако работникът или служителят не изпълни трудовите си норми не по своя вина, при сделни форми и системи на заплащане на труда, получава трудово възнаграждение според изработеното, но не по-малко от уговореното възнаграждение за пълно изпълнение. При неизпълнение на трудовите норми по вина на работника или служителя той има право на трудово възнаграждение според изработеното. Това е законова възможност работникът да получи по-малък размер на трудово възнаграждение.

Съгласно чл. 272, ал.1 от КТ без съгласието на работника или служителя работодателят не може да прави удръжки от трудовото му възнаграждение освен в предвидени в правната норма случаи.Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание.