09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС И ЗДДФЛ НА ДОХОДИ, ПОЛУЧАВАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ЗА РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Моника Петрова, данъчен експерт
Лорета Цветкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
Физическо лице (лекар) получава доходи за работа по трудов договор в медицински център, по граждански договор към ДКЦ и доходи от извършване на медицински услуги, свързани с клинични изпитвания, въз основа на сключен договор с дружество, регистрирано в държава-членка на Европейския съюз. Лицето не е регистрирано като лице, упражняващо свободна професия.
Въз основа на издаден на 21.06.2019 г. инвойс от възложителя (дружество, регистрирано в държава-членка на ЕС) на 23.07.2019 г. лицето получава доходи за извършените медицински услуги, но не се е регистрирало за целите на ЗДДС в България.
Тъй като лекарят закъснява да подаде заявление за регистрация по чл.97а от ЗДДС в установения срок, е съставен АУАН. На 31.07.2019 г. лицето вече е регистрирано по ЗДДС на основание чл.97а, ал.2.
Въпроси:
1. Трябва ли за получения превод да се издаде фактура, независимо от издадения инвойс от страна на възложителя? Ако отговорът е положителен, с каква дата да бъде фактурата, като се има предвид че инвойсът, получен от възложителя е с дата 21.06.2019 г., банковия превод е с дата 23.07.2019 г., а лицето е регистрирано по ЗДДС на 31.07.2019 г. Как да се отрази фактурата в дневниците по ЗДДС?
2.    Ако лицето получава доходи за работа по граждански договори от български фирми, следва ли да издава фактура за тях, при положение че е регистрирано по чл.97а от ЗДДС?
3.    Ако доходите, които лицето получава за извършване на услуги на лица, установени в държава-членка на Европейския съюз достигнат 50 000 лв., налице ли е задължение за регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС?
4.    Сумите, които лекаря получава по граждански договор за извършени медицински прегледи в страната, участват ли при формирането на оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС?
5.    Длъжен ли е да се регистрира като лице, упражняващо свободна професия, при положение че участва периодично клинични изпитвания, които могат да се извършват само ако лекарят работи в стационар?
6.    В кое приложение на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ следва да се отразят доходите, получени за извършените медицински услуги, свързани с клинични изпитвания от дружества от ЕС?
7.    Тъй като често чуждестранните фирми имат по няколко клона в различни държави от ЕС и понякога сменят ДДС номера, от който е извършен преводът след изтичане на срока за подаване на справка-декларацията по ЗДДС (или е коригирана сумата в инвойс-фактурата), как трябва да се извърши корекцията на данъчния кредит?
Становище: Относно прилагането на ЗДДС:  
По отношение на въпросите, свързани с определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.), всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаем оборот по смисъла на ал.2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС, и
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.
По отношение определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Съгласно чл.12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Видно от определението, за да бъде една доставка облагаема за целите на ЗДДС, то същата следва да е с място на изпълнение на територията на страната и да не е сред изрично посочените в глава четвърта от ЗДДС “Освободени доставки и придобивания”.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП