09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова, Бойко Костов

Моника Петрова, данъчен експерт
Бойко Костов, регистриран одитор

Въпрос: Дружеството ни внася стоки от трети страни. Когато липсва част от изискваните от митническите органи данни или част от изискуемите от тях документи, подаваме опростена митническа декларация. В рамките на определения от митническите органи срок, подаваме допълнителна митническа декларация, съдържаща всички необходими данни. В някои случаи подаването на допълнителната митническа декларация е в месец, следващ месеца, през който е приета опростената митническа декларация.
В кой данъчен период може да бъде упражнено правото на приспадане на данъчен кредит за направения внос - периода на подаването на опростената митническа декларация, или в периода на подаване на допълнителната митническа декларация?
Отговор: Видно от чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрираните по закона лица упражняват правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от закона регламентира, че това право възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Следва да се има предвид, че за определяне на датата на изискуемостта на ДДС при внос на стоки водещо е митническото законодателство, тъй като по силата на чл.54, ал. 1 от ЗДДС при внос данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносните мита на територията на страната или на датата на която това задължение би следвало да възникне, включително когато такова задължение не съществува или размерът му е нула. Съгласно чл. 56 от закона начисляването на данъка при внос по чл.16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

 

Практики на НАП