09 Април, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване

Десислава Калудова, данъчен експерт

Въведение
Създаването на правила за изготвяне на документацията за целите на трансферното ценообразуване е тема, която дълго време е оставена без регулация в българското данъчно законодателство. Независимо че свързаните лица имат и в момента задължение да доказват пазарния характер на техните търговски и финансови взаимоотношения, средствата, с които това може да бъде постигнато, до скоро не бяха законово уредени. Свързаните лица можеха да разчитат единствено на установените международни стандарти в тази област и препоръките, представени в Наръчника на НАП по трансферно ценообразуване.
От 1 януари 2020 г. влизат в сила промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г., с които се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Правилата в значителна степен възприемат препоръките на Доклада по Мярка 13 „Документация за трансферно ценообразуване и отчети по държави“ от Плана за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Плана BEPS/Base Erosion and Profit Shifting), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и Кодекса за поведение по отношение на документацията за трансферното ценообразуване за свързани предприятия в Европейския Съюз (EUTPD)1.

___________________________
1
На 27 юни 2006 г., Съветът на Европейския Съюз прие Кодекс за поведение по отношение на документацията за трансферното ценообразуване за свързани предприятия в Европейския Съюз (EUTPD). Кодексът за поведение цели стандартизиране на документацията, която многонационалните групи трябва да предоставят на данъчните органи във връзка със своите цени на трансгранични вътрешногрупови сделки (документация за трансферно ценообразуване).


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук

Практики на НАП